Terms

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW INTERTONY.PL

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem elektronicznym intertony.pl.
2. Postawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
    • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
    • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.),
    • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).
3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
    • Serwis – internetowy system sprzedaży biletów znajdujący się pod adresem elektronicznym intertony.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Biletów na Imprezy bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
    • Sprzedawca – Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  z siedzibą w Chojnicach, ul. Wysoka 3, posiadająca nr NIP 5552054717, REGON: 220485978, wpisana pod numerem 0000288269 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy - VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ , będąca właścicielem Serwisu.
    • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Serwisu dokonuje zakupu Biletów;
    • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Biletu w Serwisie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
    • Bilet – dokument w formie elektronicznej lub papierowej, uprawniający do wstępu na Imprezę w terminie oraz miejscu określonym przez Sprzedawcę;
    • Impreza – impreza organizowana przez Sprzedawcę (w szczególności koncerty, recitale), na którą wstęp mogą mieć osoby posiadające ważny Bilet;
    • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, poprzedzona wyborem rodzaju Biletu, formą płatności oraz odbioru;
    • Umowa – umowa sprzedaży Biletu, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
    • Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
    • Cena – cena jednostkowa Biletu zamieszczona w opisie Biletu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, jesli dotyczy; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;
    • Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
4. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie jak również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. W celu należytego świadczenia Usług, Usługobiorca powinien:
    • posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Safari 6, Internet Explorer 10, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet,
    • włączyć obsługę plików cookies,
    • włączyć obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
    • posiadać system operacyjny (np. iOS, Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze).
 6. Przez złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Imprezy i dokonać ich akceptacji.
7. Zawartość strony Serwisu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 

§ 2
Bilety oraz składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień przez 24 godziny na dobę.
2. Bilety są odpłatne i wiążą się z obowiązkiem zapłaty po stronie Klienta.
3. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju Imprezy, rodzaju Biletu, ilości Biletów,  sposobu Płatności.
4. Bilety mogą być sprzedawane w pulach, co oznacza, iż Sprzedawca wystawia do sprzedaży określoną ilość biletów w określonej cenie, a po wyczerpaniu danej puli biletów, kolejna pula może zostać wystawiona po zmienionej cenie. Niezależnie od powyższego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów w każdym czasie bez podania przyczyny. O każdorazowej zmianie ceny biletów Organizator zawiadamia co najmniej na stronie Serwisu wraz z podaniem nowej ceny biletów.
5. Wybierając rodzaj biletu Klient zobowiązany jest sprawdzić warunki jego ważności podane  w Serwisie i Regulaminie Imprezy. 
6. W przypadku dokonania zakupu biletu, którego warunków ważności Klient nie może spełnić, w celu udziału w Imprezie konieczna będzie wymiana biletu lub dopłata. W takim przypadku prosimy o kontakt z Organizatorem za pośrednictwem e-maila: intertonyfest@gmail.com
10. Cena za wybrane przez Klienta Bilety widoczna jest podczas składania Zamówienia.
11. Celem realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające kontakt z Klientem, takie jak w szczególności:
    • imię i nazwisko,
    • numer telefonu,
    • adres e-mail
12. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
13. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Biletu poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę”. Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
14. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt złożenia Zamówienia oraz zawierająca niniejszy Regulamin.
15. Klient otrzymuje zamówiony Bilet po dokonaniu Płatności.
16. Nieuiszczenie należności za złożone przez Klienta Zamówienie w terminie 24h od otrzymania mailowego potwierdzenia powoduje jego anulowanie.
17. W zależności od wyboru Klienta, zakupiony przez niego Bilet może mieć jedną z poniższych form:
    • Dokument w wersji elektronicznej – plik PDF przesyłany Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej, który Klient może wydrukować samodzielnie;
    • Dokument w wersji elektronicznej w postaci kodu kreskowego przesyłany Klientowi na jego urządzenie mobilne.
18. Sprzedawca informuje, że z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy imprezy na które Klient może zakupić Bilety mogą być odwoływane lub przesuwany ich termin.
19. O konieczności odwołania lub przesunięcia terminu Imprezy z jednoczesnym wskazaniem tego terminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu oraz prześle do Klienta stosowny komunikat na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

§ 3
Płatności oraz dostawa

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:
    • przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych,
    • płatność kartą z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych.
3. Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
4. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia Fakturę. Zapotrzebowanie na ten dokument należy zgłosić mailowo na adres Sprzedawcy: intertonyfest@gmail.com podając dane Klienta i Zamówienia. 
7. Bilet dostarczany jest na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.

 

§ 4
Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Umowa została wykonana niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku pozostawania przez Sprzedawcę w zwłoce, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice lub mailowo: intertonyfest@gmail.com.
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Klienta danych osobowych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, a także podanie w sposób jasny i przejrzysty przyczyny złożenia reklamacji oraz zakresu działań, których wykonania Klient domaga się od Sprzedawcy.
3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.
4. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie.
5. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klienta zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.
7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wykonania Umowy, Sprzedawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji w całości lub części Klient otrzyma pisemne uzasadnienie.

 

§ 5
Odpowiedzialność i zwrot Biletów

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet jak również jakość usług operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.
3. Sprzedawca informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia prac konserwacyjnych i technicznych, niezbędnych dla utrzymania Serwisu, może nastąpić czasowe i krótkotrwałe ograniczenie dostępu do Serwisu. Sprzedawca zobowiązuje się prowadzić prace konserwacyjne w taki sposób, aby były one jak najmniej dolegliwe dla Klientów.
4. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem odwołania imprezy. Odwołanie występu wykonawcy na imprezie, na której nie jest on jedynym wykonawcą lub głównym wykonawcą wieczoru, nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu, lecz daje Konsumentowi możliwość ubiegania się zwrotu części kwoty uiszczonej za Bilet, proporcjonalnie do Ceny Biletu i ilości i charakteru wykonawców (np. support/gwiazda wieczoru).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielania rabatów i przeprowadzania czasowych promocji na stronie Serwisu, co może mieć wpływ na obniżenie Ceny Biletów na wybrane imprezy. Rabaty oraz promocje obowiązują podczas składania Zamówienia i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w szczególności Klient nie może domagać się od Sprzedawcy zwrotu różnicy pomiędzy rzeczywistą Ceną uiszczoną przez Klienta a nową Ceną, po której Sprzedawca sprzedaje Bilety na warunkach promocyjnych, jeśli promocja nie obowiązywała w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

 

§ 6
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, która przetwarza dane Klientów w celu realizacji Zamówienia lub – w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
2. W zależności od udzielonej przez Klienta zgody, jego dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr telefonu mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przez co rozumie się także przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
3. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

 

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
3. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 nie przysługuje w przypadku usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi i tym samym nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży Biletu.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym intertony.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu publikacji. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
5. Sprzedawca informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia postępowania w sporze pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
6. Konsument może także zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji, której zadaniem statutowym jest ochrona Konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
7. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Płatności i dostawa Płatności w sklepie realizowane są przy pomocy systemu szybkich płatności Przelewy24. Visa-Mastercard Przelewy24
Festiwal InterTony Lichnowska 1, Chojnice
intertonyfest@gmail.com
Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej Wysoka 3, Chojnice
frzchicz@gmail.com NIP 5552054717
REGON: 220485978
Organizatorzy
Fundacja rozwoju SCM CHCK ROCKINITIATIVE MUSIKOBLOKOS CERBERUS
Współfinansowanie
Fundacja współpracy polsko-niemieckiej
Województwo Pomorskie
Miasto Chojnice
Powiat Chojnicki
Patroni medialni
AntyRadio chojnice24 Heavy Rock Kvlt - Niezależny magazyn muzyczny CHOJNICE.COM MDP MetalNews.pl Czas Chojnic Muzyka Przeciwko Rasizmowi

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.