REGULAMIN IMPREZY

 1. Regulamin wydany jest przez organizatora, którym jest Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej (zwana dalej: „Organizatorem”) działająca w partnerstwie z Chojnickim Centrum Kultury. Regulamin dotyczy imprezy – Festiwalu InterTony 2023 (zwany dalej: „Festiwalem”), który odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 r. w godzinach od 15:00 do 24:00 na wydzielonym obszarze imprezy przy Stadionie Miejskim Kolejarz 1926 przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach (zwanym dalej „Terenem Festiwalu”).
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą przebywały na Terenie Festiwalu (zwanymi dalej „Uczestnikami”). Każdy Uczestnik przebywający na Terenie Festiwalu w czasie trwania Festiwalu obowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu i przebywając na Terenie Festiwalu wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 3. Celem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w Festiwalu, zasad zachowania się Uczestników Festiwalu i korzystania przez nich z Terenu Festiwalu i urządzeń tam się znajdujących.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących obostrzeń i nakazów dotyczących reżimów sanitarnych na Terenie Festiwalu.
 5. Wstęp na Festiwal wymaga posiadania:
  1. biletu wstępu na imprezę. Wymóg nie dotyczy:
   1. dzieci w wieku do 10 lat włącznie, przebywających pod opieką dorosłego Uczestnika posiadającego bilet,
   2. gości posiadających zaproszenie Organizatora.
  2. jeśli dotyczy: dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi (ważna legitymacja szkolna lub studencka) lub bezpłatnego wstępu (dokument potwierdzający wiek dziecka lub zaproszenie organizatora).
 6. Organizator, za pośrednictwem służb porządkowych i informacyjnych, może odmówić wstępu na Festiwal osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na Teren Festiwalu, w tym w szczególności osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, urządzenia emitujące promienie laserowe (w tym lasery punktowe), buty okute metalem, opakowania szklane, puszki, jedzenie oraz napoje w każdej postaci, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające, flagi i transparenty, urządzenia emitujące dźwięk, materiały rasistowskie, ksenofobiczne oraz propagandowe, a także plakaty i ulotki bez autoryzacji,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Festiwalu,
  4. odmawiającym poddania się kontroli polegającej na sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży.
 7. Organizator zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
 8. Na Teren Festiwalu Uczestnicy mogą wejść jedynie po przejściu przez punkt kontroli i uzyskaniu opaski uprawniającej do uczestnictwa w Festiwalu.
 9. W przypadku opuszczenia Terenu Festiwalu w trakcie jego trwania, do ponownego wejścia na Festiwal upoważnia oryginalna opaska. Organizator może wymagać od osoby powracającej na Festiwal okazania dokumentów, o których mowa w pkt 5. Organizator może odmówić wstępu osobie powracającej na Festiwal z przyczyn wskazanych w pkt. 6.
 10. W punkcie kontrolnym służby porządkowe i informacyjne sprawdzają, czy Uczestnicy nie wnoszą przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych, w szczególności przedmiotów, o których mowa w pkt 6 lit. b powyżej. Wyjście następuje jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
 11. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego służby porządkowe i informacyjne Festiwalu mogą wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Festiwalu, wezwać do opuszczenia przez niego terenu, na którym odbywa się Festiwal i zastosować wszelkie dostępne i dozwolone środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 12. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość korzystania z programu artystycznego Festiwalu. Za zmianę programu artystycznego Festiwalu Organizator nie odpowiada.
 13. Organizator może odwołać Festiwal z przyczyn niezależnych od niego, bez uprzedzenia. W takim wypadku Organizator zobowiązany jest do zwrotu poniesionej opłaty z tytułu uczestnictwa w Festiwalu bez obowiązku wypłacenia dodatkowej rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.
 14. Uczestnik Festiwalu bierze udział w Festiwalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 15. Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych i informacyjnych.
 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych w Regulaminie postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb porządkowych i informacyjnych.
 17. Organizator zastrzega na rzecz służb porządkowych i informacyjnych, legitymujących się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnienie do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą przedmioty, o których mowa w pkt 6 lit. b Regulaminu;
  4. wezwania do opuszczenia Terenu Festiwalu w przypadku zakłócania przez Uczestnika porządku publicznego lub zachowania niezgodnego z Regulaminem,
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także mienia innych osób.
 18. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Festiwalu poprzez spełnienie wymogów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 19. Uczestnik Festiwalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Festiwalu i terenie przyległym w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora i osób trzecich.
 20. O wszelkich aktach wandalizmu, wykroczeniach i przestępstwach dokonanych przez Uczestników Festiwalu informowane będą przez Organizatora odpowiednie organy ścigania.
 21. Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników imprezy. Organizator przetwarza dane kontaktowe uczestników imprezy w celu organizacji Festiwalu.
 22. Poprzez przystąpienie do udziału w Festiwalu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych uczestnika do momentu jej wycofania.
 23. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: frzchicz@gmail.com
 24. Na zasadach określonych przepisami RODO, Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez uczestnika imprezy zgody, a ponadto, uczestnik imprezy posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Gdy Uczestnik uzna , iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 25. Organizator utrwala również obraz w postaci nagrań i fotografii dla celów realizacji relacji z Festiwalu w internecie, przygotowania dokumentacji Festiwalu, sprawozdawczości, marketingu i promocji tej lub innych imprez, Organizatora oraz podmiotów go wspierających w realizacji Festiwalu. Wchodząc na teren imprezy uczestnik zgadza się na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku dla tego celu w transmisji na żywo i/lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłu i rejestracji danych, na fotografii, w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem innych technologii medialnych. Wizerunek może zostać udostępniony operatorom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator (Facebook, Instagram, TikTok), do mediów oraz podmiotom, które wspierają Organizatora w organizacji Festiwalu.
 26. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.
 27. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
 28. Regulamin jest dostępny:
  1. na  Facebooku pod adresem www.facebook.com/InterTonyFest
  2. na stronie internetowej Organizatora fundacja.pomorskie.info/intertony
  3. na stronie Festiwalu intertony.pl
  4. w miejscach dostępnych i widocznych na Terenie Festiwalu i terenie przyległym.

 

ORGANIZATOR

 

Płatności i dostawa Płatności w sklepie realizowane są przy pomocy systemu szybkich płatności Przelewy24. Visa-Mastercard Przelewy24
Festiwal InterTony Lichnowska 1, Chojnice
Tel. 504 216 124
intertonyfest@gmail.com
Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej Wysoka 3, Chojnice
Tel. 608 287 831
frzchicz@gmail.com NIP 5552054717
REGON: 220485978
Organizatorzy
Fundacja rozwoju SCM CHCK ROCKINITIATIVE MUSIKOBLOKOS CERBERUS
Współfinansowanie
Fundacja współpracy polsko-niemieckiej
Województwo Pomorskie
Miasto Chojnice
Powiat Chojnicki
Patroni medialni
AntyRadio chojnice24 Heavy Rock Kvlt - Niezależny magazyn muzyczny CHOJNICE.COM MDP MetalNews.pl Czas Chojnic

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.